La scena perduta

Libri Moderni

Yehoshua, Abraham B.

La scena perduta / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandra Shomroni

Torino : Einaudi, 2013