Dio vive a San Pietroburgo e altri racconti

Libri Moderni

Bissell, Tom

Dio vive a San Pietroburgo e altri racconti / Tom Bissell ; [traduzione di Antonia Pezzani]

Torino : Einaudi, 2006

Einaudi stile libero. - Einaudi